บทวิเคราะห์ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีนสะท้อนความมุ่งมั่นในการผลักดันสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน

2020-11-17 22:28:55 | CRI
Share with:

บทวิเคราะห์ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีนสะท้อนความมุ่งมั่นในการผลักดันสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน

การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 ที่สิ้นสุดลงไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ผ่านแนวทางการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 และเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว ค.ศ. 2035 ทั้งยังมีการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง พร้อมวางมาตรการรับมือความท้าทายที่โดดเด่นจากภายนอก ขณะเดียวกัน ยังเสนอให้ยึดแนวทางการเปิดสู่ภายนอกในขอบเขตที่กว้างขึ้นและมีระดับลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของจีนในการผลักดันสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน

บทวิเคราะห์ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีนสะท้อนความมุ่งมั่นในการผลักดันสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน

ขณะนี้ สภาวะแวดล้อมในการพัฒนาของจีนกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง สถานการณ์ระหว่างประเทศนับวันยิ่งสลับซับซ้อน ปัจจัยที่ไม่มั่นคงและไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งและยาวไกลต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ภัยคุกคามจากความนิยมเอกภาคี ลัทธิกีดกันการค้า และลัทธิครองความเป็นเจ้าทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ระบุในแนวทางร่างแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ว่า ปัจจุบันและต่อไปข้างหน้าจีนยังคงมีโอกาสการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ สันติภาพและการพัฒนายังคงเป็นกระแสหลักแห่งยุคปัจจุบัน ข้อสรุปในการวิเคราะห์สถานการระหว่างประเทศดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว ค.ศ. 2035

บทวิเคราะห์ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีนสะท้อนความมุ่งมั่นในการผลักดันสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน

ปัจจุบัน โลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบร้อยปี กลุ่มประเทศตะวันตกที่มีสหรัฐฯ เป็นแกนนำมีความกังวลทางยุทธศาสตร์มากขึ้นทุกวัน ภายใต้อิทธิพลของกระแสประชานิยม และการต้านโลกาภิวัตน์ ประเทศตะวันตกหลายประเทศไม่มีนโยบายการพัฒนาประเทศที่มั่นคง   แต่กลับหันมาใช้นโยบายกดดันและยับยั้งจีนอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ

เมื่อเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว จีนจึงเน้นแนวทางร่างแผนการพัฒนาฯ ระยะ 5 ปีว่า ต้องสร้างรูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา โดยถือการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก พร้อมทั้งให้ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศสนับสนุนซึ่งกันและกัน ต้องเร่งขยายความต้องการภายใน ทำให้การผลิต การกระจายรายได้ รวมถึงการหมุนเวียนของสินค้าและการอุปโภคบริโภคพึ่งพาอาศัยตลาดภายในประเทศมากขึ้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่คล่องตัวและใช้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศดึงดูดทรัพยากรด้านต่าง ๆ จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตลอดจนใช้ประโยชน์ของตลาดและทรัพยากรทั้งภายในและต่างประเทศอย่างเต็มที่

จีนยังระบุในแนวทางร่างแผนการพัฒนาฯ ระยะ 5 ปีด้วยว่า ต้องดำเนินนโยบายเปิดสู่ภายนอกในขอบเขตที่กว้างยิ่งขึ้นและในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพระดับสูงในการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดยยึดหลักร่วมปรึกษาหารือ ร่วมสร้าง และร่วมแบ่งปัน พร้อมทั้งพยายามเข้าร่วมการปฏิรูประบบบริหารเศรษฐกิจโลก ผลักดันกลุ่ม 20 ประเทศ หรือ G20 ให้แสดงบทบาทเชิงบวกในความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและพยายามเข้าร่วมการปฏิรูปองค์การการค้าโลก รวมถึงรักษากลไกการค้าพหุภาคี นอกจากนี้ ต้องยืนหยัดการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สันติ เป็นอิสระ และเป็นตัวของตัวเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศขนาดใหญ่มีการประสานและร่วมมือกัน กระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศรอบข้าง เสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศกำลังพัฒนา พยายามพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังต้องยึดหลักพหุภาคี พยายามเข้าร่วมการปฏิรูปและสร้างสรรค์ระบบบริหารโลก ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างประชาคมสาธารณสุขของมวลมนุษย์ ขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่และประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน

การพัฒนาของจีนจะเป็นโอกาสของโลกตลอดไป การกำหนดแนวทางร่างแผนการพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี และเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว ค.ศ. 2035 ของจีนครั้งนี้ไม่เพียงแต่วางแผนการพัฒนาในอนาคตของจีนเท่านั้น หากยังเป็นการให้คำมั่นที่หนักแน่นแก่ทั่วโลก หลังจีนดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 5 การสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกันจะก้าวสู่ขั้นสูงขึ้นและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะสามารถแบ่งปันโอกาสจากการพัฒนาของจีนมากขึ้นอย่างแน่นอน

(tim/cai)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-11-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-11-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-11-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-11-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-11-2563)

蔡建新